تاریخچه اداره

باغ‌های شیراز به ویژه باغ‌های قصردشت به عنوان یک میراث گرانبها و سرمایه سبز با ارزش از ابعاد گوناگون زیست‌محیطی، تاریخی، سیمای شهری، و اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است.
درحالی‌که مساحت باغ‌های شیراز در یک صد سال گذشته ، حدود 3000 هکتار تخمین زده شده است که با گسترش شهر و شهرنشینی و افزایش جمعیت و تغییرکاربری ناشی از روند فزاینده گسترش ساخت و ساز کاهش چشم‌گیری یافته است. به نحوی که مساحت حوزه استحفاظی باغ‌های قصردشت که بیشتر باغ‌های شیراز را شامل می‌شود، در آغاز دهه هشتاد شمسی حدود 1000 هکتار باغ حفاظت شده را تشکیل می‌دهد. از این رو برنامه‌ریزی برای حفظ و نگهداری باغ‌ها در طول چند دهه گذشته در کانون توجه جدی مدیریت شهری قرار گرفته و  تمهیداتی در قالب طرح‌های متعدد برای این پهنه سبز اندیشیده شده است.از سال 1370 تاکنون همواره تمهیداتی خاص جهت حفظ و نگهداری باغ‌ها اندیشیده شده، ولی مهم‌ترین و اثربخش‌ترین آنها طرح ساماندهی باغات قصردشت در سال 79 است که پس از ارایه توسط مشاور و طی مراحل قانونی به تصویب شورای محترم عالی شهرسازی و معماری رسیده و ابلاغ گردید. که در این طرح هر گونه تفکیک، تغییرکاربری و ساخت‌وساز در باغات حفاظت شده ممنوع شده است.به این ترتیب طرح جامع و یکپارچه باغات قصردشت بر اساس پیشنهادات کمیسیون ماده 5 مورخ 77/8/25 شهر شیراز و بمنظور حفظ و حراست از مجموعه باغات مذکور، تهیه و مرحله اول آن در تاریخ 79/9/7 در شورای محترم عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید و در تاریخ 79/9/16 توسط معاون محترم وزیر مسکن و شهرسازی و دبیر شورای عالی وقت به استانداری فارس ابلاغ و بر اساس آن شهرداری شیراز به عنوان سازمان اجرایی طرح و استاندار محترم فارس و رئیس شورای شهرسازی به عنوان ناظر و مسئول حسن اجرای کامل و دقیق مصوبه تعیین شدند .


   بر اساس آیین نامه اجرایی شماره 47221ت/134880  شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس مورخ 1390/7/6 هفت کارگروه تخصصی مشورتی به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف این شورا تشکیل شد که یکی از آنها کارگروه تخصصی امور زیربنایی است. اعضای این کارگروه شامل معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، و... می‌باشد.
پس از تشکیل کارگروه تخصصی امور زیربنایی  همگی تصمیم‌های مربوط به تغییرکاربری در حوزه استحفاظی باغ‌های قصردشت، به جای کمسیون ماده 5 در این کارگروه بررسی و انجام می‌شوند.