استعلام بها ارایه خدمات مدیریت تلفیقی باغبانی، پایش و کنترل آفات و بیماریهای فضای سبز (حوزه استحفاظی باغات قصردشت)

                                                                            « استعلام بها »
خواهشمند است جهت کسب اطلاع از مشخصات پروژه و دانلود اسناد استعلام بها اینجا را کلیک کنید یا به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
در اجرای درخواست شماره 10183 مورخ 1401/08/30 شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به ارایه خدمات مدیریت تلفیقی باغبانی، پایش و کنترل آفات و بیماریهای فضای سبز (حوزه استحفاظی باغات قصردشت) با مشخصات زیر اقدام نماید. خواهشمند است حداقل قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1401/10/10 حضوراً به معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز به آدرس: شیراز، دروازه اصفهان، کنارگذر امام علی (ع)، خیابان پیشرو، ساختمان شهید سردار سلیمانی، طبقه دوم، اداره تدارکات و کارپردازی تحویل نمایید، تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری برابر مقررات اقدام گردد./ن
 
ردیف مشخصات پروژه/خدمات درخواستی قیمت کل پیشنهادی کارفرما (ریال) نسبت قیمت به برآورد (برابر/کاهش/افزایش) قیمت کل پیشنهاد دهنده
به عدد (ریال)
1 ارایه خدمات مدیریت تلفیقی باغبانی،پایش و کنترل آفات و بیماریهای فضای سبز در محدوده اداره حوزه استحفاظی باغات قصردشت
 
5/496/746/400    
 1. این پروژه به مساحت 900 هکتار در محدوده اداره حوزه استحفاظی باغات قصردشت می باشد.
 
 1. قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به حروف ..............................................................................................................ریال
کسور قانونی:  10 درصد سپرده حسن انجام کار
کارفرما از هر پرداخت معادل 5% بصورت علی الحساب بعنوان بیمه کسر و نزد خود به امانت نگهداری می نماید و در پایان قرارداد پس از ارائه
مفاصا حساب بیمه از سازمان تامین اجتماعی از سوی طرف قرارداد مسترد خواهد شد.
دستگاه نظارت: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و  اداره حوزه استحفاظی باغات قصردشت
مدت اجرا: 12 ماه و 0 روز محل اجرا: حوزه استحفاظی باغات قصردشت
                                                                                         مشخصات پیمانکار
نام شرکت/پیمانکار: نام صاحب امضاء مجاز: کد ملی:
شماره و تاریخ ثبت: شناسه ملی: کد اقتصادی:
آدرس: کد پستی:
  شماره تماس:
                                                                                                                          مهر و امضاء تعهد آور پیشنهاد دهنده
 
 
 • شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
شرایط شرکت کنندگان:
 • شرکت در جلسه توجیهی و بازدید میدانی روز دوشنبه مورخ 1401/10/05راس ساعت 9 باحضور مسئول گیاه پزشکی کلینیک الزامی می باشد.
 • این پروژه به مساحت 900 هکتار در محدوده اداره حوزه استحفاظی باغات قصردشت می باشد.
 • دوره تضمین پیمان به مدت دو ماه می باشد.
 •  دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های گیاه پزشکی، حشره شناسی و یا بیماری شناسی توسط یکی از اعضای هیئت مدیره کلینیک که دارای حق امضاء می باشد.
 • سابقه حداقل سه سال فعالیت و یا نظارت گیاه پزشکی در فضای سبز شهری و یا موارد مشابه.
 • دارا بودن پروانه بهره برداری معتبر کلینیک گیاه پزشکی و پروانه مسئول فنی معتبر .
 • پیمانکار موظف به تامین دفتر کار ثابت برای استقرار مسئول کلینیک و کارشناسان گیاه پزشکی می باشد.
 • تامین ملزومات اداری شامل مبلمان،‌ تجهیزات اداری و کامپیوتر جهت انجام امورات دفتری شرح خدمات پیمان به عهده پیمانکار می باشد.
 • تامین حداقل تعداد 3 نفر کارشناس گیاه پزشکی دارای تجربه با تایید سازمان سیما، منظر و فضای سبز به عهده پیمانکار می باشد. تامین تعداد نیروی کارشناس کافی جهت انجام وظایف محوله به عهده پیمانکار بوده و نفرات اعلام شده حداقل نیروهای مورد نیاز می باشد.
 • کارشناسان گیاه پزشکی معرفی شده از جانب کلینیک بایستی حداقل دارای سه سال سابقه فعالیت در حوزه فضای سبز شهری یا موارد مشابه باشند.
 • برنده استعلام بها موظف است ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات یا واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره 700791888145 نزد بانک شهر و انعقاد قرارداد اقدام نماید.
 • کلیه متقاضیان شرکت کننده در استعلام موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می باشند. در غیر این صورت تحویل و ثبت پاکات در دبیرخانه انجام نمی گیرد.
 • هیچگونه وجهی بابت ما به التفاوت مصالح و تعدیل آحاد بهاء پرداخت نخواهد شد.
 • پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
 • هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد.
 • به پیشنهادهای مشروط، مخدوش،مبهم و یا دریافت شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • مالیات بر ارزش افزوده بعهده کارفرما خواهد بود که در صورت ثبت نام پیمانکار در اداره دارایی و ارائه اسناد مرتبط پرداخت می گردد.
 • با توجه به اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوبه 94/4/31 و حذف ماده 104قانون پرداخت مالیات بر درآمد و مالیاتهای تکلیفی پرداخت مالیات به عهده طرف قرارداد بوده و شهرداری در این خصوص هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
 • کلیه اسناد و مدارک و پاکات ارائه شده می بایست به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز رسیده باشد.
 • این استعلام جزء معاملات متوسط شهرداری می باشد، لذا حداکثر قیمت قابل پذیرش جهت انعقاد قرارداد با برنده این استعلام سقف معاملات متوسط خواهد بود.
*دستورالعمل تکمیل اسناد استعلام و ارائه پیشنهاد
کلیه پیشنهاد دهندگان می بایست اسناد استعلام را در پاکت (ب) و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت (ج) قرار داده و به صورت سربسته و ممهور شده تحویل نمایند. روی پاکت اطلاعات مربوط به موضوع استعلام، نام پیشنهاد دهنده و تاریخ ارائه پیشنهاد قید گردد. در صورت عدم درج مهر و امضاء بر روی کلیه اسناد پاکت پیشنهاد قیمت مفتوح نخواهد شد.
محتویات پاکت ب:
 • تصویر پروانه معتبر صلاحیت کلینیک گیاه پزشکی از نظام مهندسی کشاورزی استان فارس و تصویر پروانه معتبر مسئول فنی الزامی است( به استثناء مراکز آموزش عالی- دانشگاهی و تحقیقاتی).
 • ارائه گواهی بازدید میدانی الزامی است. بدیهی است چون بازدید میدانی بعنوان یک جلسه توجیهی محسوب می گردد، حضور کلیه شرکت کنندگان در استعلام الزامی است و در صورت عدم حضور در بازدید میدانی و عدم تائید گواهی بازدید میدانی پاکت پیشنهاد قیمت مفتوح نخواهد گردید.
 • تصویر اساسنامه به همراه کپی آگهی آخرین تغییرات سهامداران و اعضاء هیئت مدیره شرکت و دارندگان امضاء مجاز برای شرکت ها و موسسات (اشخاص حقوقی) و کپی کارت ملی و یا شناسنامه برای اشخاص حقیقی.
  کلیه اسناد استعلام حاضر (برآورد- شرح خدمات- فرم خوداظهاری) ممهور به مهر شرکت و امضاء دارندگان امضاء مجاز برای اشخاص حقوقی.
محتویات پاکت ج:
برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت به امضاء تعهدآور (امضاء کنندگان مجاز) و ممهور به مهر شرکت برای اشخاص حقوقی.
 • مبلغ پیشنهادی می بایست به عدد و حروف تکمیل گردد. در صورتیکه مبلغ درج شده به عدد و حروف با یکدیگر مغایرت داشته باشد مبلغ به حروف معتبر است.
 • پیشنهاد قیمت می بایستی بدون قید و شرط، عیب و نقص، قلم خوردگی، اصلاح مجدد، خدشه و بدون لاک گیری منظور شود. در غیر این صورت پیشنهاد مذکور مردود و عینا به پیشنهاد دهنده مسترد می گردد.
 
 ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
منبع : اداره حوزه استحفاظی باغ های قصردشت
بازدید ها : ۹۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

بازدیدکنندگان

بازدید امروز ۴۸
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۳۵ نفر
کل بازدیدکنندگان ۵۱۳۲۵ نفر
ارتباط با ما
071-36294727-36294704
info@shirazbaghat.ir
شیراز - پل زرگری - ابتدای قصردشت - روبروی نهالستان باقری
نظرسنجی
میزان رضایت شما از طراحی سایت را بیان کنید؟؟؟
                                                                            

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱